Phân BM NovaTec 20-10-10+3S

  • Đạm (N) : 20%
    • Đạm NO3 : 9%
    • Đạm NH4 : 11%
  • Lân (P2O5) : 10% (100% Lân dễ tiêu)
  • Kali (K2O) : 10% (100% Kali trắng SOP)
  • Lưu huỳnh(S): 3%
  • Ca, Mg, Bo, Fe, Cu, Zn, Mn… có từ nguồn nguyên liệu.
Danh mục: Từ khóa: ,