Phân BM NovaTec 15-3-20-2+10S+TE

 • Đạm (N) : 15%
  • 7,0 % nitric nitrogen (NO3-N)
  • 8,0 % ammoniacal nitrogen (NH4-N)
 • Lân (P2O5) : 3% *100% Lân dễ tiêu*
 • Kali (K2O) : 20%  *100% Kali trắng*
 • Magie Oxide (MgO): 2%
 • Magie (Mg): 1,2%
 • Lưu huỳnh (S): 10%
 • Boron (B): 0,02%
 • Kẽm (Zn): 0,01%
 • Sắt (Fe): 0,06%
Danh mục: Từ khóa: ,