Phân BM Entec 20-10-10+3S

  • Đạm (N): 20%
    • Ddamjj NO: 9%
    • Đạm NH4: 11%
  • Lân (P2O5): 10% *100% Lân dễ tiêu*
  • Kali (K2O): 10%  *100% Kali dễ tiêu*
  • Lưu huỳnh(S): 3%
  • Ca, Mg, Zn, Bo, Fe, Cu, Mn… có từ nguồn nguyên liệu.
Danh mục: Từ khóa: ,